Structuur

Leden

Je wordt lid van Femma door een Femmapas aan te kopen. 
Hierdoor geniet je meteen van heel wat ledenvoordelen.

Bij de aankoop kun je kiezen voor een plaatselijke groep.  De keuze is vrij. 
Je kan kiezen op basis van:

 • je woonplaats,
 • de activiteiten die je wil volgen,
 • waar je al een aantal leden kent,
 • enz.

Je kan ook rechtstreeks aansluiten bij Femma, dus zonder een groep te kiezen.  Dan geniet je even goed van alle voordelen.  Je maakt geen deel uit van een groep, die je op de hoogte houdt van plaatselijk nieuws en activiteiten.

Groepen

Met zo'n 750 groepen is er zeker Femma in je buurt!
De groepen vormen de basis van de vereniging.  Geëngageerde vrijwilligers maken en dragen Femma in de groepen. Zij organiseren activiteiten en acties die passen binnen de missie en visie van de organisatie. Zij worden hierin ondersteund door een enthousiaste ploeg beroepskrachten.

Inspraak

Ook het algemene beleid van Femma wordt vormgegeven door geëngageerde vrijwilligers.  Er is aandacht voor inspraak en de strategische keuzes worden gemaakt door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 18 leden:

 • 10 Femmavrouwen (= Femmapashouders) die samen:  verspreid wonen over Vlaanderen en Brussel; een band hebben met Femmagroepen die langer en minder lang dan 5 jaar bestaan; een band hebben met stedelijke en landelijke Femmagroepen; geen personeelslid zijn van Femma;
 • 5 experten: bijv. financiën, innovatie, sectorieel, superdiversiteit, …
 • De algemene directeur en de adjunct-algemene directeur (ambtshalve);
 • 1 voorzitter, die als vrijwilliger geëngageerd is in een Femmagroep.

Wie een politiek mandaat uitoefent, kan geen lid zijn van de Raad van Bestuur van Femma vzw.

De Raad van Bestuur heeft een aantal bevoegdheden zoals bepaald in de wet en in de statuten van Femma vzw. 
Zij bepaalt de strategische lijnen van de organisatie.  Enkele voorbeelden van afgelopen jaar:

 • De visie van Femma op duurzaamheid
 • Hoe klantgericht werken?
 • De aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement
 • Kan Femma ook maatschappelijk ondernemen?
 • Standpuntbepaling over de pensioenpijlers en het basisinkomen…
 • Hoe de groepsbegeleiding beter afstemmen op de verwachtingen van groepen en vrijwilligers?

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 28 leden: 

 • Alle leden van de Raad van Bestuur,
 • aangevuld met 10 personen die zich op de een of andere manier verbonden voelen met de missie en visie van Femma.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden bepaald in de statuten.  De Algemene Vergadering waakt over de financiële gezondheid en de strategische koers van Femma.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Femma bestaat uit de algemeen voorzitter, 2 medevoorzitters, de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur.

Het Dagelijks Bestuur:

 • voert het dagelijks beleid van Femma
 • voert de besluiten van de Raad van Bestuur uit
 • verzekert de coördinatie van de werking in de diensten
 • stelt directeurs aan en kan deze ook ontslaan
 • stelt de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur en kan deze ook ontslaan
 • Het aanstellen en ontslaan van alle andere personeelsleden behoort tot de bevoegdheid van de algemeen directeur, de personeelsverantwoordelijke en de directeur van de betrokken dienst samen.

De Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur worden elke 4 jaar opnieuw samengesteld.