Geschiedenis

Ons engagement heeft diepe wortels. Femma bestaat in 2020 100 jaar.
Evenals toen geven vrouwen ook nu mee vorm aan een snel veranderende samenleving.

Wat Maria dreef, drijft ons

Maria Baers was diep verontwaardigd over de vreselijke gevolgen van de industrialisering voor de arbeiders en arbeidsters. Ze veroordeelde resoluut hun armoedige leef- en werkomstandigheden. Hoog tijd om een katholieke vrouwenwerking uit de grond te stampen! Die bood niet alleen professionele vorming en syndicaal werk aan, maar ontplooide ook sociale, religieuze, educatieve en culturele initiatieven.

Die verontwaardiging – bijvoorbeeld over de machtsongelijkheden in onze samenleving, die maken dat vrouwen nog altijd een pak minder verdienen dan mannen, niet even goed vertegenwoordigd zijn in de politiek en doorgaans het meest lijden onder de moeilijke combinatie van arbeid en zorg – drijft ons vandaag nog altijd.
Wij tekenen met veel lef een alternatief samenlevingsmodel uit.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden in België vrouwen quasi uitgesloten van handelsbekwaamheid en beweegruimte, zowel publiek als in het gezin. Dominante maatschappelijke opvattingen plaatsten vrouwen in ondergeschikte posities. Maria Baers ageerde hier fel tegen. Voor haar waren vrouwen en mannen gelijk maar verschillend, ook in de rollen die ze vervulden in de samenleving. Vandaag is Femma één van de toonaangevende stemmen in het debat over de plaats die betaalde arbeid inneemt in ons bestaan. Als alternatief voor het citroenloopbaanmodel schuiven we de olijfboomcarrière naar voor. Wij ijveren voor een nieuw sociaal contract dat professionele en betaalde arbeid én sociale, onbetaalde arbeid centraal stelt.

Maria was ervan overtuigd dat elke vrouw moest kunnen werken, in goede arbeidsomstandigheden en tegen eenzelfde loon als mannen. Ze werkte zich uit de naad om de sociale wetten te doen goedkeuren, die het werk van werkende moeders moest beschermen en verlichten. Femma pleit vandaag ook voor een nieuwe werkorganisatie, die autonomie en vertrouwen geeft aan werknemers, die teamwork bevordert en resultaatgericht is. Waarin mensen fijn werken, los van tijd en plaats.

De achturige werkdag gaf het familieleven een nieuwe adem. Er was een grote lacune inzake huishoudelijke vorming voor vrouwen in het arbeidersmilieu. Kleren maken en herstellen maakte daar een groot deel van uit. Vandaag is ‘het zelf doen’ (Do-It-Yourself) hot! Dit gaat over meer dan het plezier iets met je handen te maken. DIY staat ook voor de bewuste keuze voor duurzaamheid, want wat zelf gemaakt is, is waardenvol en gaat langer mee.

Juffrouw Baers bouwde driftig aan een stevige gemeenschap van vrouwen. Ze gebruikte daarvoor de middelen die toen ter beschikking waren: een ledenblad en vooral stevige wijkmeesteressen, ‘haar geheime wapen’. Vandaag wekken digitale media de verhalen achter de mensen tot leven. Dit is geen eenrichtingsverkeer. De verhalen van groepen en vrijwilligers voeden deze media en zijn het uithangbord van een eigentijdse, bruisende vereniging.

Onze impact vandaag in een aantal hoogtepunten

Femma is pluralistisch en
verwelkomt alle vrouwen,
ongeacht hun zingevingskader,
én is een waardengedreven
innovator.

We wijzigden onze naam in 2012: KAV werd Femma. De mediabelangstelling was groot. In de media én in de organisatie borrelden veel vragen op over het waardenkader van de vereniging, na het lossen van de expliciete verwijzing naar de christelijke wortels. Dit leidde tot een duidelijk standpunt: Femma is pluralistisch en verwelkomt alle vrouwen, ongeacht hun zingevingskader, én is een waardengedreven innovator.

De ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen op het lokale politieke niveau tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2012) zetten 100 Femmagroepen aan om hun breinaalden boven te halen en hun woonplaats met wildbreiwerken aan te kleden. Een hoogst originele manier om hierover het debat met de lokale beleidsvertegenwoordigers aan te gaan.

Femma publiceerde een praktische gids over hoe zuinig te leven in Brussel en stelde die gratis ter beschikking in vijf talen die in de hoofdstad gesproken worden. De nieuwe superdiversiteit heeft vele gezichten.

Femma voerde Het Nieuwe Werken zelf in in 2013 en pioniert hiermee in de sector. Beroepskrachten krijgen de mogelijkheid om resultaatgericht, maar plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Dit maakt hen gelukkigere werknemers.

In 2013 startte Femma samen met het VOK, Viva-SVV, Ella, de Vrouwenraad en Çavaria het platform ‘Vrij Spel Kinderen kiezen wel’, dat actie voert tegen de stereotiepe opdeling van speelgoed in jongens- en meisjesspeelgoed.

Tijdens de eindejaarsperiode van 2013 voerde Femma samen met Think Pink actie tegen borstkanker.  Meer dan 72 groepen engageerden zich.

Naar aanleiding van de federale en Vlaamse verkiezingen in 2014 schreef Femma het dossier ‘Combinatie arbeid en zorg 2.0’. Op basis van focusgesprekken en een bevraging bij meer dan 2 700 vrouwen en mannen, formuleerde Femma haar visie op de combinatie arbeid en zorg 2.0.