Bestuur Femma vzw

Femma is een vzw, een vereniging die geen winst nastreeft, en moet daarom een Algemene vergadering en een Raad van bestuur samenstellen. Daarnaast heeft Femma ook een Dagelijks bestuur. Deze drie groepen bestaan uit vrijwilligers en hebben elk een eigen opdracht.

Hieronder lees je wat meer over de opdracht van elk van deze groepen.

Algemene vergadering

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van Femma vzw en met 17 leden de grootste groep. Zij stemmen (minstens) één keer per jaar over belangrijke dossiers en plannen: het beleidsplan, het voortgangsrapport,  de begroting (inkomsten en uitgaven), aanpassingen aan de ‘statuten’ (bijvoorbeeld een naamsverandering) … Zij beslissen welke resultaten Femma in 2021 wil behalen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

Sinds 25 juni 2020 zetelen er in onze Algemene vergadering nieuwe leden. Mede dankzij hen realiseert Femma straks haar beleidsplan 2021-2025, met haar ambities om een inclusieve vrouwenbeweging te worden en alle vrouwen bewust tijd voor vrije tijd te laten maken, in een samenleving waarin alle vormen van arbeid evenwichtig en kwaliteitsvol gecombineerd worden. Zo drukt Femma haar stempel op de samenleving.

De vrijwilligers die deel uitmaken van de Algemene vergadering hebben kennis en expertise die onze strategische doelen van het beleidsplan dienen. Voor Femma is het ook belangrijk dat de meerderheid van haar bestuurders
vrouwen zijn en dat één derde van hen mensen zijn met een migratie-achtergrond. Hun ervaring en expertise is essentieel om onze ambitie te realiseren om tegen 2025 een inclusieve vrouwenbeweging te zijn.

In de Algemene vergadering van Femma vzw zetelen:

 

(van links naar rechts):
  • (staand)  Greet De Ceukelaire - Bart Verhaeghe - Hilde Meesters - Charlotte Vandycke - San Cooreman - Lieven Vandendriessche - Najima El Kasmi - Gina Daems - Diane Mintjens
  • (zittend)  Caitlin De Muer - Barbara Janssens - Marita Abas - Sophia Honggosoetoemo - Malika Errahmani
  • (niet op de foto) Fatima Yassir - Reinhilde Pulinx en Sofie Sas.

Raad van bestuur

De Raad wordt aangesteld door de Algemene vergadering uit haar leden, voor een periode van vijf jaar en voldoet
qua samenstelling aan dezelfde criteria. De Raad kiest uit haar leden ook een voorzitter en medevoorzitter. 
 
De Raad van bestuur bepaalt de strategische koers van de organisatie, stelt het Dagelijks Bestuur aan, bepaalt de lidmaatschapsbijdrage enzovoort. Om dat te doen, overlegt ze 7 keer per jaar, offline en online. 

 

Het Bestuur telt 9 leden die allemaal ook in de Algemene Vergadering zetelen:
  • Charlotte Vandycke, Diane Mintjens, Greet De Ceukelaire, Hilde Meesters, Lieven Vandendriessche, Marita Abas, Najima El Kasmi, San Cooreman en Malika Errahmani.

Femma gelooft dat diversiteit in de Raad van bestuur bijdraagt aan een beter beleid. Daarom is ook onze eigen Raad van bestuur divers samengesteld op vlak van leeftijd, culturele achtergrond, opleiding of loopbaan ... Sommige raadsleden zijn al jarenlang lid en vrijwilliger, terwijl anderen vrij recent bij Femma kwamen.

De Raad koos uit haar leden Diane Mintjens als voorzitster en Najima El Kasmi als medevoorzitster.

Maak kennis met de leden van de Algemene Vergadering. In het magazine van september stellen zichzelf kort voor. Of lees de blog.