Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel I. Identificatie verkoper

Femma vzw
Urbain Britsierslaan 5
1030 BRUSSEL
BELGIË
BE 0410.339.989

Artikel II. Taal en lidmaatschap

De Verkoper is uitsluitend actief in België. De Verkoper kan uw reservatie enkel aanvaarden indien u lid bent van de vzw Femma. De overeenkomst wordt altijd in het Nederlands opgesteld; ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich bijgevolg niet kunnen beroepen op het feit dat hij het Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel III. Internetverkoop

Alleen de huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door de Verkoper aan de klant. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten.

De Verkoper kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. Op lopende contracten blijven steeds de voorwaarden geldig die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de internetverkoop.

Artikel IV. Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW.
Onze prijzen zijn exclusief de behandelingskosten.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

De behandelingskosten worden afzonderlijk vermeld op het moment dat de klant de goederen bestelt en worden berekend op basis van het door de klant opgegeven leveringsadres.

Artikel V. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) d.m.v. internetbankieren, Visa of Mastercard.
b) via overschrijving op ons rekeningnummer IBAN BE50 7865 7874 4218 (BIC: GKCCBEBB) met duidelijke vermelding van het bestelnummer. In dit geval worden de bestelde goederen niet gereserveerd. Indien de betaling niet wordt ontvangen binnen de 7 werkdagen na de bestelling, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel VI. Verzending

De gekochte goederen worden verzonden op kosten van de klant naar het door de klant aangeduide adres.

De gekochte goederen worden geleverd binnen de 10 à 12 dagen na de ontvangst van de betaling.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

De Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De klant verbindt zich er toe om de aangekochte goederen in ontvangst te nemen. De gekochte goederen worden geleverd aan huis of in een afhaalpunt bepaald door de verzendfirma.

Artikel VII. Eigendomsoverdracht

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Artikel VIII. Verzaking

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de Verkoper binnen de voormelde termijn van 14 dagen contacteren via femmaboetiek@femma.be of via 02/246.51.11.

Bovendien dient de klant binnen dezelfde termijn van 14 dagen de ongebruikte goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Femma vzw, Femma Boetiek, Urbain Britsierslaan 5 , B-1030 BRUSSEL.

Binnen de 30 dagen na de acceptatie van de terugname zal de Verkoper de betaalde sommen terugstorten.

Artikel IX. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, toe te komen aan de Verkoper per e-mail aan femmaboetiek@femma.be of per telefoon op 02/246.51.11:
a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering;
b) In geval van verborgen gebreken, 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Artikel X. Waarborg

De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De Verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Artikel XI. Overmacht en hardship

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel XII. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Artikel XIII. Persoonsgegevens

De verkoper verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Artikel XIV. Nietigheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel XV. Geschillen

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.
Een geschil kan voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform.